Faktaa Virosta

Faktaa Virosta – yrityksen perustaminen, yritysmuodot, tilintarkastus, verotus

Tuokon toimisto on toiminut Tallinnassa, Virossa vuodesta 1992 lähtien. Palveluvalikoimaamme Virossa kuuluvat taloushallinnon palvelut ja veroneuvonta sekä kaikki liiketoiminnan käynnistämiseen ja yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut. Tunnemme hyvin Viron toimintaympäristön ja siihen liittyvät erityispiirteet.

Lainsäädäntöä ja käytäntöjä Virossa

Yrityksen perustaminen ja tietyt perusperiaatteet poikkeavat suomalaisesta. Yritystoiminnan aloittaminen Virossa on suhteellisen helppoa. Sijoittajien luottamus Viroon on kasvanut ja kaupankäynti, kommunikaatio ja työlainsäädäntö ovat joustavia. Ulkomaalaisilla on samat oikeudet kuin paikallisilla yrityksillä sekä mahdollisuus ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja maata. Virossa toimii paljon sekä suuria että pieniä suomalaisomisteisia yhtiöitä. Erilaisten paikallisten verkostojen kautta saa tietoa ajankohtaisesta lainsäädännöstä, talouden kehityksestä sekä hyödyllisiä kontakteja.

Yhtiömuodot

Rajavastuuyhtiö

Rajavastuuyhtiö = Osaühing = OÜ on yleisin ja suosituin pienten ja keskisuurten yhtiöiden käyttämä yhtiömuoto. Kyseistä yhtiömuotoa Suomen laki ei tunne. Ominaista sille on joustava organisaatio. Myös yhtiön perustaminen sekä päätöksenteko on yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiössä. Minimiosakepääoma on 2.500 euroa. Rajavastuuyhtiö eli osakkuusyhtiö perustetaan osakkaiden välisellä sopimuksella. Sopimuksen vähimmäissisältö on määritelty laissa. Lisäksi osakkaat voivat sopia yhtiömiesten oikeuksista ja velvollisuuksista. Rajavastuuyhtiön osakepääoma jakautuu osakkeisiin. Perustajia ja osakkaita voi olla yksi tai useampia; nämä voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Näiden kansallisuudelle ei ole asetettu rajoituksia. Hallituksen jäsenistä vähintään puolella tulee olla kotipaikka EU:n alueella. Yhtiöosuus on vapaasti luovutettavissa muille yhtiömiehille. Ulkopuolisille tahoille luovutettaessa muilla yhtiömiehillä on aina etuosto-oikeus. Yhtiömiehet
eivät vastaa yhtiön sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan, vaan vastuu rajoittuu yhtiöosuuden määrään.

Rajavastuuyhtiön toimielimet

Rajavastuuyhtiöllä on kaksi pakollista toimielintä: osakkaiden kokous (üldkoosolek) ja hallitus (juhatus), jossa voi olla yksi tai useampia jäseniä. Rajavastuuyhtiölle voidaan valita hallintoneuvosto, jos yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Hallitukselle kuuluu yhtiön varsinainen hallinto ja vastuu yhtiön jokapäiväisen liiketoiminnan piiriin kuuluvista asioista. Hallitus myös edustaa yhtiötä sen suhteissa kolmansiin. Mikäli jäseniä on vain yksi, tätä kutsutaan johtajaksi (juhataja). Kukin hallituksen jäsen voi yksin edustaa yhtiötä, ellei edustusoikeutta ole rajoitettu. Rajoitukset sitovat kolmansia tahoja vain, mikäli ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Toimitusjohtajaa Viron laki ei tunne. Yhtiössä voi tästä huolimatta olla (hallituksen ohella) toimitusjohtaja, mutta tällä ei yksin lain nojalla ole oikeutta edustaa yhtiötä sen suhteissa kolmansiin. Toimitusjohtajaa ei myöskään voida ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakkaat voivat tehdä päätöksiä joko kokouksissa tai kokoontumatta, jolloin hallitus lähettää päätösesityksen hyväksyttäväksi. Osakkaat voivat halutessaan ottaa päätettäväkseen myös hallituksen ja hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvia yksittäisiä asioita.

Rekisteröinti

Rajavastuuyhtiön perustaminen tulee ilmoittaa yhtiön sijaintipaikkakunnan mukaan määräytyvään kaupparekisteriin (äriregister). Rekisteröinnillä yhtiö saa oikeuden harjoittaa liiketoimintaa. Perustettavan yhtiön lukuun on mahdollista tehdä sopimuksia siten, että vastuu näistä siirtyy yhtiölle rekisteröinnin jälkeen. Arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittava yhtiö voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtiöoikeudellisten asiakirjojen, kuten yhtiösopimuksen ja rekisteri-ilmoituksen tulee olla virolaisen notaarin oikeaksi todistamia eli notarisoituja.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö = Aktsiaselts = AS vastaa suomalaista osakeyhtiötä. Minimiosakepääoma on 25.000 euroa. Kaikki osakeyhtiöiden osakkeet on rekisteröitävä Viron arvopaperikeskusrekisterissä arvo-osuusjärjestelmän puitteissa. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ellei myyntiä ole yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella rajoitettu. Toiminta on julkista ja siihen liittyy raportointivelvollisuus. Tämä yhtiömuoto on harvinaisempi ja lähinnä suuryritysten yhtiömuotona käytetty. Osakeyhtiön perustamisasiakirjat ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Perustajia ja osakkaita voi olla yksi tai useampia; nämä voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Perustajien ja osakkaiden kansallisuudelle ei ole asetettu rajoituksia. Osakeyhtiöllä on kolme pakollista toimielintä: yhtiökokous (üldkoosolek), hallitus (juhatus), jossa voi olla yksi tai useampia jäseniä ja hallintoneuvosto (nõukogu). Yhtiökokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä, kuten Suomessakin. Mikäli yhtiössä on vain yksi osakas, yhtiökokousten pitäminen ei ole pakollista, vaan tämä voi tehdä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat päätökset ns. osakkeenomistajan päätöksinä. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen toimia. Hallintoneuvoston suostumus vaaditaan yhtiön normaalista liiketoiminnasta poikkeaviin toimiin, kuten toisen yhtiön osakkeiden hankintaan ja kiinteistökauppoihin. Hallintoneuvostossa tulee olla vähintään kolme jäsentä. Näille ei ole asetettu kotipaikkavaatimuksia.

Notaari

Yritys perustetaan notaarin toimistossa. Perustajien ja hallituksen jäsenten on hyvä olla henkilökohtaisesti paikalla, mutta edustaminen valtakirjalla on myös mahdollista. Perustettavalla yhtiöllä on oltava postiosoite Virossa.

Apostille

Apostille-todistus on Maistraatin julkisen notaarin antama todistus asiakirjan, allekirjoituksen ja allekirjoittajan aseman aitoudesta. Apostille-todistus tarvitaan mm. yritystä perustettaessa suomalaisesta kaupparekisteriotteesta.

Alv-rekisteri

Yrityksen pitää rekisteröityä alv-rekisteriin, kun vuotuinen liikevaihto ylittää 40.000 euroa. Vapaaehtoisesti alv-rekisteriin voi hakeutua aiemmin. Verottaja voi poistaa yrityksen alv-rekisteristä, jos yritys tekee useamman kuukauden ajan toiminnastaan 0-ilmoitukset tai liikevaihtoa ei ole.

Tilintarkastus

Osakeyhtiölle tulee aina valita tilintarkastaja ja tilintarkastus on pakollinen. Rajavastuuyhtiöön pitää tehdä tilintarkastus seuraavissa tapauksissa:

Tilintarkastus Katselmus
Jos vähintään
2 ehtoa täyttyy
Jos vähintään
1 ehto täyttyy
Jos vähintään
2 ehtoa täyttyy
Jos vähintään
1 ehto täyttyy
Liikevaihto tai tulot 4 MEUR 12 MEUR 1,6 MEUR 4,8 MEUR
Taseen arvo 2 MEUR 6 MEUR 0,8 MEUR 2,4 MEUR
Keskimääräinen
työntekijöiden lkm
60 180 24 72

Tilintarkastajan tulee olla Virossa auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajaa Viron laki ei tunne.

Tulovero

Viron verojärjestelmä on helppo ja läpinäkyvä. Henkilöiden tulovero on 20 %. Yritysten tulovero on 0 %, mikäli voitto jätetään yhtiöön investointeja varten.

Osinkojen verotus

Osingoista ja muista veronalaisista menoista ja maksuista yrityksen tulovero on 20 %. Veron määrä lasketaan suorituksen nettomäärästä kertoimella 20/80. Esim. maksettavan osingon ollessa 100.000 euroa, on vero 20/80 x 100.000 eli 25.000 euroa.

Verotus muuttui 1.1.2019

2019 jaettavista osingoista verotetaan 14/86:lla 1/3 vuonna 2018 jaetuista osingoista

2020 jaettavista osingoista verotetaan 14/86:lla 1/3 vuonna 2018 ja 2019 jaetuista osingoista

  1. vuonna eli vuonna 2021 verotetaan kolmen edellisen vuoden aikana maksettujen osinkojen keskiarvo 14/86:lla

Esimerkki:

Maksettu osinkoa v. 2018 10.000 €

Maksettu osinkoa v. 2019 20.000 €

Maksettu osinkoa v. 2020 15.000 €

(10.000 € + 20.000 € + 15.000 €) / 3 = 15.000 €

Vuonna 2021 15.000 € verotetaan 14/86:lla

Jos yhtiö maksaa 4. vuonna osinkoa yli 30.000 €, verotetaan yli 15.000 €:n osinko 20/80:lla

Jaettaessa edelleen matalammalla määrällä verotettua osinkoa yksityishenkilölle, yhtiö maksaa lisäksi 7 % täydentävän tuloveron. Lisätietoa verottajan sivuilta:

https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/muudatused-dividendide-maksustamisel-alates-01012019

Jos osingonsaaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö, verotetaan toisesta EU- tai ETA-valtiosta saadusta osingosta kuten suomalaisesta yhtiöstä saatua osinkoa.

Arvonlisävero ja työnantajamaksut

Yleinen arvonlisäverokanta on 20 %. Alennettua 9 %:n verokantaa sovelletaan lääkkeisiin, lehtiin ja kirjoihin. Työttömyysvakuutusmaksu on 2,4 %, josta työnantajan osuus 1,6 %. Sosiaaliverot ovat yhteensä 33 %, josta sosiaaliturvamaksun osuus on 20 % ja sairausvakuutusmaksun osuus 13 %.